Bộ quy tắc ứng xử TNXH

CHÍNH SÁCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

“Hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng và sự phát triển bền vững của Công ty”

 

Với phương châm tôn trọng quyền con người; đáp ứng, cải thiện môi trường làm việc và phúc lợi của người lao động ngày càng tốt hơn; hoạt động sản xuất kinh doanh có đạo đức và bảo vệ môi trường, Công Ty TNHH SX TM DV Nam Cường cam kết:

 1. Nỗ lực, tập trung các tiềm năng, nguồn lực để xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý TNXH phù hợp các qui tắc ứng xử amfori BSCI đồng thời tuân thủ hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như những Công Ước, Hiệp Ước Quốc Tế, Tuyên bố toàn cầu và các yêu cầu khác mà Công ty đã thỏa thuận, thừa nhận.
 2. Thường xuyên cải tiến Hệ thống quản lý TNXH để ngày càng đáp ứng tốt hơn, toàn diện hơn các yêu cầu của qui tắc ứng xử amfori BSCI.

Cụ thể hóa chính sách amfori BSCI của công ty bằng các chính sách riêng theo từng nguyên tắc và nỗ lực thực hiện một cách hợp lý để đạt được mục tiêu đề ra trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử amfori BSCI như sau đây:

 1. Quyền tự do lập hiệp hội và quyền đám phán tập thể
 2. Trả công công bằng
 3. Sức khỏe và an toàn lao động
 4. Bảo vệ đặc biệt đối với lao động trẻ tuổi
 5. Không sử dụng lao động lệ thuộc
 6. Hành vi kinh doanh có đạo đức
 7. Không phân biệt đối xử
 8. Giờ công làm việc xứng đáng
 9. Không sử dụng lao động trẻ em
 10. Không cung cấp việc làm tạm thời
 11. Bảo vệ môi trường

Phương thức tiếp cận của amfori BSCI :

 • Chấp hành bộ quy tắc : Công ty buộc phải bảo vệ quyền của người lao động theo quy định của luật pháp và Bộ Quy Tắc của amfori BSCI.
 • Sự tham gia và bảo vệ người lao động : Công ty cập nhật thông tin cho người lao động về các quyền và trách nhiệm của người lao động
 • Quản lý chuỗi cung ứng và ảnh hưởng phân tầng : Công ty sử dụng các nguyên tắc của amfori BSCI để tác động đến các đối tác kinh doanh khác.
 • Trả công công bằng : Công ty tôn trọng quyền được trả công công bằng của người lao động.
 • Cơ chế khiếu nại : Công ty cung cấp hệ thống thu thập các khiếu nại và đề xuất từ nhân viên