D4 – Kết quả thử nghiệm Tulip – găng dài – QCVN – 12 – 2: 2011 – BYT_2021